Information til forældre

Det er vigtigt for kommunen at give dig og dit barn den bedst mulige støtte i forhold til dit barns dagligdag og trivsel. Formålet med BørnUngeLiv er at give din kommune denne vigtige viden – herunder viden om helbred, sundhedsvaner og sociale relationer samt oplevelse af skolens undervisningsmiljø.Spørgeskemabesvarelserne udgør samlede sundhedsprofiler på de enkelte skoler og i den enkelte kommune. Besvarelserne kan samtidig danne grundlag for sundhedsplejens sundhedssamtaler med elever i grundskolen. Resultaterne fra BørnUngeLiv vil bl.a. kunne anvendes således:

  • sundhedsplejen og børn- og ungelæger vil kunne tilbyde indsatser til jeres barn efter aftale med jer/jeres barn
  • klasselæreren kan få viden om klassens trivsel, læring og sundhed - viden, som dels kan bruges aktivt i undervisningen, dels være udgangspunkt for gruppesamtaler med klassens børn og forældregruppen
  • skolens ledelse, lærere og pædagoger kan bruge resultaterne i forhold til læring, undervisningsmiljø, sundhed og trivsel på skolen.

BørnUngeLiv indeholder spørgeskemaer for

  • elever i indskolingen
  • elever på mellemtrinnet
  • elever i udskolingen
  • unge op til 30 år
  • forældre til elever i indskolingen
  • forældre til børn i alderen 2-7 år
  • forældre til b

Frivilligt at deltage

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og hvis der er spørgsmål, som du eller dit barn ikke ønsker at svare på, er det i orden at springe spørgsmålene over. Forældre kan give besked til skolen, hvis de ikke ønsker, at deres barn skal deltage.

 

Behandling af oplysninger


Behandling af oplysninger er forskelligt afhængigt af om besvarelsen skal anvendes i forbindelse med sundhedsplejens samtaler med elever i grundskolen eller kun anvendes til statistik, hvor formålet er at skabe generel viden om en større gruppe elever.

 

Det er op til kommunen, på hvilke årgange de ønsker at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. Forud for spørgeskemaundersøgelsen vil forældrene blive informeret og i de tilfælde, hvor besvarelsen anvendes i forbindelse med sundhedsplejens samtaler, skal der forud indhentes samtykke fra forældre.

 

Særligt om sundhedsplejens undersøgelser

Ifølge Sundhedsloven skal jeres barn tilbydes en række helbredsundersøgelser ved sundhedsplejerske og/eller børn- og ungelæge i løbet skolealderen. I forbindelse med disse undersøgelser kan sundhedsplejersken eller børn- og ungelægen forberede sig ud fra elevens besvarelse.Sundhedsplejersker og børn- og ungelæger har tavshedspligt. Klasselærere, forældre, skolens medarbejdere og kommunens medarbejdere har ikke adgang til oplysninger fra spørgeskemaet på individniveau.Når resultaterne fra BørnUngeLiv i øvrigt præsenteres grafisk i forbindelse med en skole- eller kommunerapport, på et forældremøde, temamøde eller lignende, vil det kun være muligt at se resultater for en enkelt klasse, en årgang eller hele skolen. Der vil således kun blive vist resultater, hvor det ikke er muligt at genfinde dit eller dit barns svar.

 

Særligt om statistiske undersøgelser

Er formålet med undersøgelsen at udarbejde statistik om børns trivsel, har hverken sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, klasselærere, forældre, skolens medarbejder og kommunens medarbejdere adgang til oplysninger fra spørgeskemaet på individniveau.Når resultaterne fra BørnUngeLiv i øvrigt præsenteres grafisk i forbindelse med en skole- eller kommunerapport, på et forældremøde, temamøde eller lignende, vil det kun være muligt at resultater for en årgang eller hele skolen.Generelt om personoplysninger

Behandlingen af oplysninger foretages i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.